מכנו-די?האיכות משתלמת

ערכי?ותפיסת עבוד??מיצו?ומצוינות

ערכי היסו?בפעילותה של מכנו-די?הם: איכו? אמינות ותודעת שירו? אל "השילוש הקדו? הז?מצטרפת שאיפ?למצוינות תמידית של החבר?ולמיצו?יכולותיו של כל עובד. בכ?עשיי?ופרויק?שבאחריותנו אנ?שואפים למצוינות, המתבטא?בסופ?של יו?ביכולת לרתו?את הקדמ?הטכנולוגית וא?יכולותינ?כד?לת?ללקוחותינו את המוצ?והשירו?הטובים ביות? אנ?מאמיני?כי ההישגיות מופק?דר?עבוד?שי?בה הנאה אמיתית, שנעשית מתוך מחויבו?אך בהתלהבות, ושמייצרת סיפו?מעצם ההשתתפות במשימה מורכבת וקונסטרוקטיבית. אנ?משתדלי?למצו?מכ?עובד את המיט?שב???מת?תחוש?ביטחון במקומו ובתפקידו בחבר?וע"?יציר?סביב?עבוד?שי?בה הנאה והנע?לעשייה. עובד שיבצ?את עבודתו מתוך שליחות לחבר?וללקוחותיה, ויחו?שמחה וגאווה על היות?חל?ממכנ?די??יעשה זא?בלהט שיבי?למצוינות.

 

וי?לנ?גם חזון...

מכנו-די?שואפ?להיו?חברת מופת ?שלקוחו?ירצו להשתמש בשירותיה, ספקי?ירצו לשתף עמ?פעול?ועובדי?ירצו לעבו?בה. היעד העיקרי הו?להבי?לשביעו?רצונ?של הלקו?והשק?הנפש?של?באמצעו?עשיי?שי?בה גאוו? לש?כך אנ?חיים בכ?רג?את מלאכתנ? גאים בכ?הצלח?וא?חוגגים אותה!

brazilian hair uk

נסיו?והתמחו? onmouseover= יכולות הייצור

שרות?החבר? onmouseover= ערכי?וחזו? onmouseover= צו?קש? onmouseover=

"מחיר הו?מה שאתה משלם, ער? הו?מה שאתה מקבל" וורן באפט